ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 149,00 Kč (5,48 EUR)
skladem
naše cena 79,00 Kč (2,90 EUR)
skladem
naše cena 499,00 Kč (18,34 EUR)
skladem

KONTAKTY

JAKUB-OBUV s.r.o.
Hodolanská 28
772 00 OLOMOUC
tel: +420 585 150 099
fax: +420 585 150 099
jakub@obuv.net

DŮLEŽITÉ INFORMACE » GDPR ochrana osobních údajů
Sdělení k otázce ochrany osobních údajů

Sdělení k otázce ochrany osobních údajů

 

Společnost JAKUB OBUV s.r.o. se sídlem Hodolanská 28, Olomouc, IČO 25825046

 

sděluje klientovi v rámci výkonu své činnosti, která je tvořena především obchodní činností, že přijala a udržuje přiměřená technická, organizační a jiná související opatření k zabezpečení osobních údajů, které jsou v souvislosti s ochranou osobních údajů platným národním právem či evropským právem zaručeny fyzickým osobám, jež JAKUB OBUV s.r.o. spravuje ve sféře své působnosti. Sdělujeme, že zpracování, přebírání, odesílání, skladování a archivace všech písemností v listinné i elektronické podobě ve sféře působnosti společnosti JAKUB-OBUV s.r.o. , tedy v místě fyzického výkonu činnostiJAKUB OBUV s.r.o. v kancelářích na adrese Hodolanská 28, Olomouc, 772 00, jakož i v elektronické podobě na elektronických médiích a systémech tamtéž, probíhá za všech okolností tak, aby citované předpisy o ochraně osobních údajů nebyly porušeny a nedošlo ke zneužití osobních údajů fyzických osob. Současně přijala stejná opatření i na všech svých pobočkách = prodejnách společnosti JAKUB-OBUV s.r.o., které jsou registrovány pod stejným IČO 25825046 resp. uvedeny v seznamu prodejen níže.

Město Adresa PSČ
OLOMOUC Horní nám 14 772 00
ŠTERNBERK Radniční 6 785 01
ŠUMPERK Slovanská 19 787 01
JESENÍK Masarykovo nám. 152 790 01
MOR. TŘEBOVÁ Náměstí TGM 33 571 01
VSETÍN Nám. Svobody 1321 755 01
OLOMOUC Hodolanská 28 772 00
OLOMOUC Masarykova 21 772 00
Bystřice pod Hostýnem Dolní 453 768 61

Společnost prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je prioritou.

Jakub-obuv s.r.o. je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Jakub-obuv s.r.o. během Vašeho používání informačního systému (dále jen „Internetové stránky“).

Zásady ochrany osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů, způsoby využívání osobních údajů, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jednotlivých příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.


ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností Jakub-obuv s.r.o. zpracovávány zejména pro tyto účely:

  • Plnění smluvního vztahu (například při využívání našich služeb)
  • Správa uživatelských účtů subjektu údajů (například při zadání osobních údajů v elektronických formulářích dostupných na Internetových stránkách)
  • Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (Jakub-obuv s.r.o. může zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím pošty, e-mailu, SMS nebo telefonního hovoru)
  • Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy)
  • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které Jakub-obuv s.r.o. plní, patří například poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci)


ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Jakub-obuv s.r.o. je oprávněno zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získalo:

Údaje subjektů údajů Účely zpracování
Jméno a příjmení Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností
Kontaktní adresa Plnění smluvního vztahu, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností
E-mail Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností
Telefonní číslo Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností
Číslo účtu Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely
IČO, DIČ Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností


Osobní údaje jsou v Jakub-obuv s.r.o. zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smluvního vztahu s Vámi, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci Jakub-obuv s.r.o., které jsou nezbytné pro zajištění provozu služeb poskytujících klientům. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech, kdy byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení.

Jakub-obuv s.r.o. je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů, (vi) na přenositelnost údajů a (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Jakub-obuv s.r.o. zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude Jakub-obuv s.r.o. oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.
Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás Jakub-obuv s.r.o. zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Jakub-obuv s.r.o. opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
Právo požadovat vysvětlení: pokud máte podezření, žeJakub-obuv s.r.o. zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po Jakub-obuv s.r.o. požadovat vysvětlení.
Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Jakub-obuv s.r.o. vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to Jakub-obuv s.r.o. ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Jakub-obuv s.r.o. požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Jakub-obuv s.r.o. Vaše osobní údaje předalo třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, Jakub-obuv s.r.o. nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Jakub-obuv s.r.o.. V případě, že Jakub-obuv s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte e-mailem na jakub@obuv.net. Jakub-obuv s.r.o. si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018.

Ing. Petr Kubíček

jednatel společnosti

 

ZWVjO